ELDI AS
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for privatkunder

Følges av "Salgsbetingelser for bedrifter", klikk her for dem direkte 

Innhold

1    Generelt
2    Bestillinger
3    Priser
4    Betaling
5    Levering
6    Angrerett
7    Forsinkelse av leveransen
8    Reklamasjon og garanti
9    Nyhetsbrev og kommunikasjon
10  Retningslinjer for personvern
11   Salgspant
12  Kundens plikter
13  Ekstraordinære forhold
14  Begrensning i Selgers erstatningsansvar
15  Endring i vilkårene
16  Force majeure
17  Tvister og lovvalg
____________________________________________________________________

1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra HDL Nordic AS til forbrukerkunder (privatpersoner)

Selger er: HDL Nordic AS (heretter kaldt HDL Nordic)

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

For å utføre kjøp fra HDL Nordic AS må kjøper akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. De relevante salgsbetingelsene vil sammen med bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

HDL Nordic AS vil ta betalt for varer med mva. Såfremt ikke utlandet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

Dersom kjøper kontakter HDL Nordic via e-post lagres henvendelsen og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du HDL Nordic via telefon lagres telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne behandle henvendelser og for å kunne kontakte kjøper hvis det skulle være behov for oppfølging.

2 Bestillingser

Bestillingen er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av bestillingen hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Kjøper har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere kjøpers bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Selger tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

Selger vil sende en bestillingsbekreftelse på epost når bestillingen er foretatt.

3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer fra HDL Nordic ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomført bestilling av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved gjennomført bestilling gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med faktura eller ved kjøpsfinansiering.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt for HDL Nordic må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes virkedager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. HDL Nordic forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra HDL Nordic sin side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan HDL Nordic ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil HDL Nordic gi kjøper informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). HDL Nordic har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

6 Angrerett

Angrerettloven gir kjøper rett til å angre sitt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at kjøper senest innen 14 dager etter mottatt leveranse gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).

Dersom kjøper ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom kjøper mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen kjøper mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som den ble mottatt. Dersom kjøper bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Kjøper har risikoen for transporten av varen tilbake til Selger.

Selger er forpliktet til å betale tilbake det kjøper har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis kjøper uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av kjøper.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen, eller dokumentasjon på at kjøper returnert leveransen tilbake til Selger.
Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med våre vilkår.

Etterbetalingen skjer gjennom den betalingsmetoden kjøper brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.

Nærmere opplysninger om hvordan benytte seg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven. Vennligst les våre mer detaljerte opplysninger om angrefristen som ligger i en egen link på våre sider.

7 Forsinkelse av leveransen

Dersom Selger ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

8 Reklamasjon og garanti

Etter at produktene er blitt mottatt må kjøper umiddelbart undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må kjøper innen rimelig tid etter oppdagelse, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om kjøper vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke lengere enn to måneder fra det tidspunkt mangelen ble oppdaget.

Reklamasjon kan uansett ikke skje senere enn 2 år etter at varen ble mottatt. Unntak er dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis kjøper ikke reklamerer innen rimelig tid, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, ved å ta kontakt med Selger på ”min side” gjennom den ordren du ønsker å returnere (eller knytte andre reklamasjonskrav til), eller sende epost til info@hdlnordic.no

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, og det er reklamert innen de nevnte fristene kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

  1. Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  2. Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  3. Under visse forutsetninger kreve prisavslag
  4. Under visse forutsetninger kreve erstatning
  5. Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort kjøper uttrykkelig oppmerksom på å måtte selv dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis kjøper på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake.

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Hvis Selgerens retting eller omlevering vil medføre at kjøper, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har kjøper under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for Selgerens regning. Som hovedregel har Selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Det er viktig at kjøper tar vare på kvitteringer i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes.

9 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på epost. Innholdet i disse vil ofte være personlig tilpasset, med relevant informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse nyhetsbrevene, og du må eksplisitt gi ditt samtykke. Du kan også avslutte nyhetsbrevene ved å klikke på linken "Avmeld" i nyhetsbrevet.

Ved behov vil vi sende epost direkte angående viktig informasjon vedrørende kjøpte produkter.

10 Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir kjøper også HDL Nordic sitt samtykke til å oppbevare og behandle personopplysninger ihenhold til våre retningslinjer for personvern som ligger under "Trygg handel - Personvern"

11 Salgspant

Selger har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

12 Kundens plikter

Den som er registrert som kjøper er ansvarlig for betaling av de ytelser HDL Nordic leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av registrert kjøpers tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra HDL Nordic sin side. Registrert kjøper er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på sin konto er korrekte. Disse opplysningene kan administreres på «min side». 

13 Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Se egen lenke til denne på vår nettside.

14 Begrensning i Selgers erstatningsansvar

Selger har ikke ansvar for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn.

Ved gjennomfakturering og levering av bestillingsvarer er Selgers erstatningsansvar begrenset til de samme betingelsene som Selger innrømmes fra den aktuelle leverandør/produsent.

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

15 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

16 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

17 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel fra HDL Nordic følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

> toppen

> Trygg handel

____________________________________________________________________

Salgsbetingelse for bedriftkunder

1. Innledning

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg og leveranser fra HDL NORDIC AS (betegnes heretter som «HDL/Selger») til bedriftskunder. Bedrifter som mottar tilbud, ordrebekreftelse eller varer fra HDL, eller som på annen måte er i kontakt med HDL i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/vareleveranse fra HDL betegnes som” Kjøper”.

I tillegg til salgs- og leveringsbetingelsene gjelder de alminnelige leveringsbetingelsene etter NL 01 som supplerer HDLs salgs- og leveringsbetingelser. Ved motstrid eller andre uoverensstemmelser mellom salgs- og leveringsbetingelsene og NL 01 har HDLs salgs- og leveringsbetingelsene forrang.

Dersom HDL har akseptert Kjøpers eller andres leveringsbetingelser og det foreligger motstrid mellom salgs- og leveringsbetingelsene og slike øvrige betingelser, har salgs- og leveringsbetingelsene forrang, med mindre annet uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom bemyndigede representanter for begge parter.

2. Priser og tilbud

Prisene baserer seg på HDLs til enhver tid gjeldende listepriser ved faktureringstidspunktet. Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift.

Prisendringer skal fortrinnsvis gjennomføres 1. januar og 1. juli. Prisendringer ut over de nevnte tidspunkt kan likevel forekomme grunnet endringer i HDLs innkjøpspriser og/eller valutakursendringer. Selger forbeholder seg derfor retten til å endre priser, og rabatter uten særskilt varsel.

Pristilbud er basert på tilbudsdagens priser. Pristilbud gjelder i 30 dager fra de er tilsendt Kjøper.

3. Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser er netto 30 dager. Etter forfall beregnes renter iht. morarenteloven. Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet.

Fakturering skjer elektronisk i PDF-format til kundens oppgitte e-postadresse.

4. Levering

4.1 Forsendelse

Forsendelse skjer normalt via Selgers distribusjonssystemer eller andre etter avtale, f.eks. budbilfirma og lignende.

4.2 Leveringstid

Leveringstid er avhengig av område kjøper befinner seg i. Normal leveringstid for bedriftspakke eller servicepakker er 1-3 virkedager så fremst bestilte vare er tilgjengelig på Selgers lager.

Avvik fra dette kan forekomme dersom Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt. Den oppgitte leveringstid er veiledende, med mindre det uttrykkelig fremgår skriftlig i ordrebekreftelsen eller i skriftlig avtale at den oppgitte leveringstid er bindende. For lagerførte produkter som er bestilt innen avtalt tid, er leveringstidspunkt iht. til Selgers og transportørens ruteplan.

I de tilfeller Kjøper har bestilt varer for avhenting på HDLs varelager skal disse være avhentet innen 2 arbeidsuker fra bestillingsdato.

5. Returbetingelser

5.1 Godkjennelse av en vareretur

Retur kan kun skje når det er skriftlig avtalt og ved at utfylt returdokument er mottatt. For at returen skal kunne godkjennes og kreditering gjennomføres, må det sammen med varen legges ved kopi av returdokumentet. Det skal alltid være en referanse til originalt ordre- eller fakturanummer.

  • HDLs lagerbeholdning og uttaksfrekvens avgjør om varen er salgbar.
  • All retur sendes til HDL med frakt betalt. Hvis ikke, reduseres kreditnotaen med transportørens regulativpris for sendingen.
  • Retur av overnevnte aksepteres kun om varen er i originalemballasjen, i fullgod stand, lagerført og salgbar. Returen krediteres da med 80 % av fakturert pris, ekskl. eventuelle gebyrer og fraktsone.

5.2 Varer levert fra HDLs lager

Feilleveringer krediteres 100 % i henhold til fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av HDL.

Hvis varer er blitt skadet under transport erstattes 100 %. I følge forsikringsselskapenes retningslinjer må kopi av fraktbrev/kvitteringsliste vedlegges erstatningskravet. (Fraktbrevet/kvitteringslisten skal ha en egen påtegning om skaden og være kvittert av transportøren.)

6. Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater Kjøper å foreta slike undersøkelser innen 5 arbeidsdager og forholdet burde vært oppdaget, bortfaller Selgers mangelansvar iht. pkt. 7.

7. Mangler og forsinkelser

Ved mangler og forsinkelser på lager- og listeført materiell gjelder generelt bestemmelsene i NL 01.

8. Reklamasjon

Kjøpers rettigheter for reklamasjon er i henhold til de gjeldende bestemmelser for bedifter regulert i kjøpsloven.

Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Reklamasjon over transportskader eller manko i emballerte varer skal skje uten ugrunnet opphold og senest 8 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene.

Slike reklamasjoner skal foretas skriftlig til Selgers Kundeservicesenter. Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke blir reklamert rettidig.

For at en reklamasjon skal være gyldig må HDL få mulighet til å feilsøke produktet for å avgjøre om dette er en reklamasjonssak. I påvente av avklaring i en reklamasjonssak vil kjøper bli fakturert for produkter til erstatning/bytte. Om HDL anser saken som en gyldig reklamasjon vil Selgers krav til kompensasjon for produktet frafalle.

Selger har rett til å reparere produkter innlevert i en reklamasjonssak fremfor at det erstattes, der det anses som hensiktsmessig.

9. Force majeure

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det oppstår en force majeure-situasjon. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager. Stengte veier pga. av uvær, eller andre lignende hendelser vil i denne avtalen bli betraktet som en force majeure-situasjon.

10. Begrensinger i Selgers erstatningsansvar

Selger har ikke ansvar for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn.

Ved gjennomfakturering og levering av bestillingsvarer er Selgers erstatningsansvar begrenset til de samme betingelsene som Selger innrømmes fra den aktuelle leverandør/produsent.

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

11. Salgspant

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22. Selger kan alternativt kreve annen sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan fremsettes etter at Selger har akseptert bestillingen og frem til betalingen er mottatt.

12. Dokumentasjon av leverte produkter

Selger vil på forespørsel kunne framlegge dokumentasjon på at produkter levert av Selger er i samsvar med Internkontrollforskriften. Dette innebærer at produktene oppfyller alle krav i henhold til norske normer og retningslinjer for elektrisk utstyr.

Produktene inneholder ikke stoffer som er helse- og miljøskadelige, og forhold nevnt i lov om brann og eksplosjonsvern er ivaretatt. Dersom varer inneholder kjemiske stoffer som kan være helseskadelige eller forurensende skal HDL framlegge datablad for varen.

Dokumentasjon skal fremskaffes uten unødvendig opphold.

13. Tvister

Avtaleforholdet mellom Kjøper og Selger, samt salgs- og leveringsbetingelsene er underlagt norsk rett. Alle tvister skal forsøkes løst ved forhandling. Dersom saken ikke kan løses i minnelighet skal tvister i anledning avtaleforholdet endelig avgjøres ved de ordinære domstolene i Norge. Partene har vedtatt Oslo tingrett som rett verneting.

____________________________________________________________________

> Toppen

> Trygg handel

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke

Vis priser inkl eller eks mva

Ink.mvaeks.mva
X